שירת המועדים,ספר שירת המועדים,שירת המועדים הרב מרדכי פרומר,מגוון ספרי קודש וספרי יהדות במחירים ללא תחרות כנסו כעת לאוצר הספרים-הפצת ספרי קודש, ותיהנו ממחירים מפתיעים ושירות אדיב
מוצרים מומלצים
אחרונים שנצפו

שירת המועדים / הרב מרדכי פרומר

49.00 ₪
מחיר מחירון:  65.00 ₪
מחיר בחנות:  49.00 ₪
אתה חוסך:  16.00 ₪
הוסף לסל
מק"ט: 69987656
זמן אספקה: 5 ימי עסקים
סוג מוצר: חדש

 
שירת המועדים / הרב מרדכי פרומר
שירת המועדים / הרב מרדכי פרומר
שירת המועדים / הרב מרדכי פרומר
תיאור הספר
שירת המועדים / הרב מרדכי פרומר.

בימים אלה יצא לאור ספרו החדש של הרב מרדכי פרומר שליט"א, אשר מכהן כר"מ בישיבת ההסדר מעלות: 'שירת המועדים'.
הספר עוסק בעניינים שונים הקשורים למועדים, בספר ימצא הקורא מבחר סוגיות בעיון המבוארות ביסודיות ובהתבוננות ברובד הרוחני.

461 עמ'.
כריכה קשה.

פרסום דוגמה מהספר
שירת המועדים

דף לדוגמה מהמאמר על חנוכה + המפתח המפורט של ענייני הספר.

בסוגיות החנוכה ישנן מחלוקות שונות, כמבואר לפנינו:
שבת כא. - והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך.
שבת כא. - אמר רב הונא: פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת - אין מדליקין בהן בחנוכה, בין בשבת בין בחול. אמר רבא: מאי טעמא - כבתה זקוק לה, ומותר להשתמש לאורה. רב חסדא אמר: מדליקין בחול אבל לא בשבת, כי כבתה אין זקוק לה, ומותר להשתמש לאורה. ורב אמר: מדליקין בהן בחנוכה, בין בחול בין בשבת - קסבר: כבתה אין זקוק לה, ואסור להשתמש לאורה.
שבת כב: - איבעיא להו: הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה

שורש הבנת מחלוקות אלו, ועוד רבות נוספות, נעוץ בחקירה אם החובה להדליק נרות היא מצד עשיית זכר לנס או מצד פרסום הנס.

זכר לנס משמעותו לעשות כמעשה אבותינו, שהדליקו את המנורה במקדש, ועיקרו שהמדליקים יחוו בעצמם את חוויית ההדלקה, עם שחזורה על ידם. ואילו פרסום הנס עיקרו להודיע לרבים את הניסים שחולל ה' למקבים ולפרסם את ישועותיו. וכדלהלן:

מחלוקת ב"ש וב"ה - פוחת והולך או מוסיף והולך

הקשה המהרש"א מדוע לבית שמאי פוחת והולך, והרי כלל ידוע הוא שמוסיפין בקודש ואין מורידין, ומה ראו לדחות טעם זה?

וביאר, כי כאשר מצאו שמן שראוי להאיר יום אחד בלבד, הם הניחו את כל הכמות 8/8 למנורה. הנס היה שנשרפה רק שמינית מן הכמות ביום הראשון, והיה בה כדי להאיר את כל הלילה. למחרת, ביום השני, שוב הם שמו את כל הנותר 7/8 שמן, ושוב נשרפה רק שמינית, וכו'. נמצא, שמבחינת השמן כמותו פחתה והלכה מיום ליום.

אולם ניתן גם להתבונן על עיקר הנס, בכך ששמינית מהכמות הספיקה להאיר את כל הלילה, וכך ח' ימים. הנס התרחש יום, ועוד יום, הלך ונמשך שמונה ימים, התוספת היא במספר הימים בהם הנס התמיד.

ב"ש קובעים עפ"י השמן שפחת, וב"ה קובעים עפ"י הימים בהם הנס נמשך והתמיד. ומדוע?

ויש לבאר, אם את הדלקת הנרות אנו עושים זכר לנס שאירע לאבותינו וכמעשיהם, מה הם הדליקו אף אנו נדליק, או שאנו מדליקין כדי לפרסם את הנס.

לב"ש אנו עושים זכר למסורת אבותינו, מה הם הדליקו אף אנו מדליקין, ומה אצלם במציאות השמן פחת והלך מיום ליום, אף אנו נעשה כמוהם, ונפחית את מניין נרות השמן. אולם לב"ה עיקר המצווה היא פרסום הנס, הנס לא היה חד פעמי אלא התמיד, נמשך לילה ועוד לילה, לכן אף אנו מוסיפין על הנרות.

בית שמאי מסתכלים על השמן, כי תחילת הנס הייתה במציאת פך אחד של שמן, המונח בחותמו של כהן גדול. השמן הוא היסוד שממנו נמשך הנס והאירו הנרות.
אולם בית הלל מכריעים על פי האור, שהאיר ונמשך כל הלילות. הימים בהם המשיכו והאירו הנרות, זוהי התוצאה המתבקשת מן השמן.

לבית שמאי הבכוח, הוא העניין המרכזי והראשוני. מציאת כד השמן היא היסוד המניע, שממנו נמשך האור. הדלקתו היא הפעולה, שממנה יימשך האור.

אולם ב"ה מסתכלים על הבפועל, על אור הנרות, על התוצאה היוצאת מן השמן. האור נמשך והאיר כל הלילה, והוא המטרה והחזון.
לב"ש העיקר הוא שיחזור מעשה ההדלקה בשמן - זכר לנס, ואילו לב"ה העיקר הוא פרסום הנס - הייעוד שבהפצת האור.

י"א הדלקה עושה מצווה, כי העיקר לקיים את מעשה ההדלקה זכר לנס, לחוות את מעשה ההדלקה, לשחזר, מה החשמונאים הדליקו אף אני מדליק. וי"א הנחה עושה מצווה, כי פרסום הנס עיקר, ואם מניח במקום שמתפרסם - יצא, אף שהדליקה חש"ו.

הדליק וכבתה - נחלקו אם אין זקוק לחזור ולהדליק, כיוון שהדליק קיים את 'זכר לנס', או שזקוק לחזור ולהדליק, כדי לקיים את 'פרסום הנס'.

ביאור המחלוקות בהלכה

לאור זאת יתבארו מחלוקות רבות בענייני החנוכה, כדלהלן:

1. מהדרין מן המהדרין - האם כל אחד מדליק כמספר הימים או רק בעל הבית?
שו"ע, תרע"ב, ב - בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה, ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר.
הגה - וי"א שכל אחד מבני הבית ידליק (הרמב"ם), וכן המנהג פשוט.

אם החיוב הוא זכר לנס ראוי שכל אחד ואחד ידליק בעצמו, כדי שיחווה וישחזר בגופו את מעשה החשמונאים, אולם אם החיוב הוא פרסום הנס די שבעל הבית ידליק עבור כולם, ויהיה היכר ברור על מספר הימים המתפרסם לכל הרואים בפנים ובחוץ.

תוכן מפורט -
שבת - זכור ושמור ............................................................................... 15
שני לוחות הברית * עדות שווא, עדות שקר * בריאת העולם, יציאת מצרים

שבת - קידוש והבדלה ........................................................................... 18
מהות הקידוש * יין - חיובו מהתורה או מדרבנן * הבדלה - מהתורה או מדרבנן * נשים - אם חייבות בהבדלה * תחילת זמן קידוש * קידוש בתפילה - אם יוצא בו * על מה מברך קודם - היום או היין?

ראש השנה - מצוות שופר: לתקוע או לשמוע ........................................... 32
פסוקי התורה על שופר * השוואה בין ר"ה ליובל, חובת יחיד או ציבור * נוסח הברכה - לשמוע או לתקוע * תקיעה ביובל, וממנה נקיש לר"ה * תקיעה לנשים * תקיעות בתפילה בלחש * תשובה אל ה' - המלכת ה' * בריאת העולם, ייעוד השופר, אימתי נגאלין * קירוב הגאולה וקיבוץ גלויות * כוונה במצוות שופר

שעיר ראש חודש - גם בראש השנה ......................................................... 60
הקרבת שעיר ר"ח בראש השנה * העוון עליו מכפר שעיר ר"ח * המיוחד בשעיר ראש החודש * כפרה על ישראל * הכפרה על הקב"ה * הזכרה בנוסח התפילה * נשים אין עושות בו מלאכה * משפט לאלוקי יעקב

יום הכיפורים - עיצומו של יום מכפר ...................................................... 76
יוכ"פ מכפר עם תשובה * המבעט ביום הכיפורים * כוח התשובה - זדונות כזכויות * ימים יוצרו ולו אחד בהם * לשבים - המאמינים בכפרתן * יום כיפור - יום האמונה - מקרא קודש

סוכות - תשבו כעין תדורו ..................................................................... 90
מהות מצוות הישיבה בסוכה * תשבו - פעולה או צורה? * מה עיקר - אכילה או שינה? * פטור מצטער והולכי דרכים * שומרים פטורים מסוכה * מצטער במצוות * ז' ענני כבוד - צילא דמהימנותא

שמחת תורה - לגומרה של תורה .......................................................... 103
גומרה של תורה - ח' הפסוקים * כותב בדמע * ומשה אומר וכותב * יחיד קורא אותן * כתב בדמעות, בערבוביה * האם משה כתבן או יהושע? * נתעצלו בהספדו של יהושע

שמחת יום טוב ................................................................................... 115
מצוות שמחה - מהתורה * המצווה בזמן הזה * שמחה - תוצאה או פעולה * שמחה - לפני ה' * לפני ה' - פני ה'

יראה כל זכורך – ראייה בג' רגלים ......................................................... 127
לראות ולהיראות * ה' אלוקיך - פני ה' * אל ה' - את ה' * ראיית קורבן וראיית פנים * הקהל - המעמד והתכלית.

חול המועד - מלאכה והנחת תפילין ....................................................... 139
איסור מלאכה - מהתורה * שיטת ר"ת והרמב"ם - מדרבנן * שיטת הרמב"ן * הנחת תפילין בחוה"מ * מקרא קודש - חיוב ברכה * זמנים מעורבבים - בין שבת לימים טובים

חנוכה - פרסום הנס או זכר לנס ............................................................. 150
מחלוקת ב"ש וב"ה - פוחת או מוסיף * ביאור המחלוקות בהלכה * הדלקה בבית הכנסת * הצורך בנס - טומאה הותרה בציבור * חידוש העבודה במקדש * פרסום הנס בחנוכה, סוכות ופורים

..... פורים , פסח , שבועות , צומות , ל"ג בעומר , ט"ו בשבט

יום עצמאות - חשיבות העצמאות ......................................................... 389
הייעוד עפ"י התורה * ערך הריבונות של עם ישראל על ארץ ישראל * שיעבוד וגלות - ממשלה, מלכות ושלום * עצמאות ורשות הממשלה * שבטים כתיקונם והעמדת המלכות * חשיבות החיים הגשמיים בארץ ישראל

יום ירושלים - המקדש וירושלים ........................................................... 405
כיבוש הארץ - תחילה וסוף * יריחו וירושלים, הקיני, עתניאל, רבי עקיבא * הופעת שכינה ותורה* מאחדת את ישראל * שילה - בית ואוהל, בכל הרואה * שכינה בשילה* מציאת מקום המקדש * החיבור במזבח דווקא * הצורך באחדות ומשמעותה * מהותן של שתי האימהות - רחל ולאה * אם ירושלים נתחלקה לשבטים* המזבח בגורן ארונה, המפקד והדבר * עצי המזבח, המורג - עוצמת ישראל * אבני חומות ירושלים - ייחודם של יוסף ובנימין * ייחודו של מקום המערכה * ושמתי כדכד שמשותיך - 576 בריתות

מצוות בניית בית הבחירה .................................................................... 448
שכינה וקורבנות * לשכנו תדרשו - ועשו לי מקדש * בעשייתו או בהווייתו - מן השמיים? * מקדש ה' כוננו ידיך * ייעודו של המקדש * הציווי להקמת משכן - מתי והאם לכתחילה? * מקדש שלישי - מן השמים - הזוהר הק'


מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מוצר זה? שאל אותנו הוסף לסל

אוצר הספרים - החנות הזולה ביותר לספרי הקודש שלך! אצלינו תהנו מ: אדיבות, זריזות,שירות טוב ומחירים זולים. צלצלו והזמינו עכשיו  074-703-71-71
ספרי קודש, ספרי יהדות, ספרי קודש בזול, ספרי הרב עובדיה יוסף, חנות ספרי קודש, מכירת ספרי קודש